...

Folkemøte for Straumanbutikken


Kenneth GP // 08.11.2022

Straumanbutikken innkalte til folkemøte for redegjøre for situasjonen rundt butikken.

Daglig leder informerte, i en fullsatt bygdekafé, om tøffe tider i dagligvarehandelen.

De oppmøtte ble invitert til å tenke kreativt rundt tiltak og forslag til flere ben å stå på for å skape lønnsomhet.

Forsamlingen var samstemte i om at butikken både er ønskelig, viktig og et naturlig samlingssted og tilskudd utenfor skolen.

Mange gode forslag ble drøftet og flere komiteer ble satt til å jobbe videre med ulike tiltak som blant annet gjeninnføring av "kakelørdag" og rullering på "middagsfredag".

Forvirring rundt § 22 for tildelingsregler fra Merkur-programmet ble også diskutert, spesielt punkt d).

"Tilskotet kan bli gitt til daglegvarebutikkar som oppfyller alle krava § 3, 1. ledd og i tillegg

a) har ein nærmarknad på under 200 hushald

b) har minst tre tilleggstenester i tillegg til sal av daglegvarer, til dømes post og bank i butikk, tipping, kaffikrok, turistanlegg, kommunalt servicekontor, sal av drivstoff, kafé/pub

c) har under 4 millionar kroner i årsomsetning eksklusiv meirverdiavgift, drivstoff, kraftfôr og gjødsel

d) har minimum 20 kilometer til næraste alternative innkjøpsstad, eller er lokalisert til stader utan fast vegsamband eller er einaste daglegvarebutikk på ei øy

e) vere open heile året, og ha ope minst 3 kvardagar per veke i lågsesongen."

Initiativene vil følges opp i nærmeste tiden.

Denne saken oppdateres.