...

Formannskapet gikk bort fra kuttforslaget i skolestrukturen


// 04.12.2023

Formannskapet la i dag frem sine innspill til budsjettet for 2024 og det gikk et lettelsens sukk i Strauman når kuttene i oppvekst ble fjernet.

Det var knyttet stor spenning til hva posisjonen skulle innstille på i dagens formannskapsmøte.

Lettelsen var derfor stor når innspill fra distriktene synes hørt og kuttforslagene ble tatt bort.

Vedtaket heter:

"Det skal gjennomføres en analyse av ungdomsskolestrukturen i Vågan. Alle ungdomsskolene skal inkluderes i analysen. Analysen skal fordeler, ulemper og andre konsekvenser ved å omorganisere ungdomsskolestrukturen. Flere former for omorganisering kan tas inn i analysen."

"Analysen skal vurdere økonomiske konsekvenser, både i forhold til drift av skolebygningene, transport, kostnader til lærerkrefter og alle andre kostnader knyttet til driften av ungdomsskolene. I tillegg skal de psykososiale og pedagogiske konsekvensene for elevene vurderes. De samfunnsøkonomiske konsekvensene for lokalsamfunnene bør også tas med. Det skal gjennomføres en ekstern analyse. HOKI velger hvem som skal gjennomføre analysen og hvordan den skal gjennomføres. Ny sak fremmes kommunestyret innen 2.tertial 2024."

Straumankompaniet er glade for at formannskapet er ansvaret bevisst og ikke stemte gjennom et forslaget om kutt i oppvekst. Straumankompaniet og FAU føler seg med det hørt av politikerne i denne omgang og er trygge på at konsekvensutredningen støtter det vi har sagt hele veien ift. nedleggelse av distriktsskoler.